Denta Joy Services
 

หน้าสวยด้วยทันตกรรม

เบื้องหลังความสำเร็จ

ความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน และการสบฟัน รวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวรวมทั้งเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากความลำบาก ในการทำความสะอาดฟันและเหงือก เกิดการสึกของฟันที่ผิดปกติจาการเรียงฟันหรือสบฟันที่ไม่เหมาะสมในบริเวณที่ฟันเรียงตัวไม่ปกติ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสวยงามโดยรวมของใบหน้า

การรักษา โดยทันตกรรมจัดฟัน หรือ ทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงการสบฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม การบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังแก้ไขขนาดและตำแหน่งของขากรรไกร ซึ่งช่วยส่งผลต่อใบหน้า ทำให้สามารถมีรูปหน้าที่สมส่วนและสวยงามขึ้น เนื่องจากปากและฟัน เป็น 1/3 ของใบหน้า (บริเวณริมฝีปากบน-ปลายคาง) ซึ่งมีผลต่อรูปหน้า ศัลยกรรมตกแต่ง ไม่สามารถแก้ไขรูปหน้า ในส่วนโครงสร้างหลักดังกล่าวได้โดยลำพัง เนื่องจากอาจกระทบต่อสุขลักษณะการบดเคี้ยว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานร่วมกับทันตแพทย์จัดฟัน

ศัลยแพทย์จะทำงานร่วมกับทันตแพทย์จัดฟัน โดยแผนการรักษาหลักๆนั้น วางโดย ทันตแพทย์จัดฟัน จะเป็น ผู้เริ่มรักษาจากการเรียงตัวของฟัน ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ร่วมถึงการวางแผนด้านอายุของคนไข้อยู่ ว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมพร้อมผ่าตัด (ขากรรไกร) หรือไม่ หลังจากนั้นถึงเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ในการที่จะแก้ไขตำแหน่งขากรรไกร

 

หน้าเรียว สวยขึ้น กล้ายิ้มมากยิ่งขึ้น ! 
ความเปลี่ยนแปลงของคุณเปอติ๊ด (the voice thailand) ที่เกิดขึ้นจริง 
กับการจัดฟันแบบใส Invisalign ที่เดนต้าจอย

 

 

 

หน้าสวยด้วยทันตกรรม

หน้าสวยควรวางแผนตั้งแต่เด็กๆ

Invisalign Case

Invisalign Case

 
 

หน้าสวยควรวางแผนตั้งแต่เด็กๆ

การรักษาควรเริ่มวางแผนทางทันตกรรม ตั้งแต่เด็ก โดยการตรวจการสบฟันจากทันตแพทย์ทั่วไปหรือทันตแพทย์ประจำ เนื่องจากการเจริญเติบโตทางโครงสร้าง ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการวางแผนที่ดีนั้น เริ่มตั้งแต่ฟันซี่แรก หรือ ก่อนถึงอายุ 7 ขวบ และควรพามาพบทันตแพทย์จัดฟัน ทันทีหากพบปัญหาการสบฟัน การจัดฟันส่วนใหญ่มักเริ่มทำในเด็กมีฟันแท้ขึ้นเกือบครบ คืออายุประมาณ 11-13 ปี อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาการสบฟันบางอย่างสามารถทำในช่วงฟันผสม เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาหรือเพื่อป้องกันการไม่ให้เกิดการพัฒนาไปเป็นความผิดปกติที่มีความรุนแรงขึ้น การจัดฟันในชุดฟันผสมมักเป็นการรักษาระยะสั้น และเป็นการจัดฟันบางส่วนเท่านั้น เมื่อเข้าสู่ระยะฟันแท้ ส่วนใหญ่จะจำเป็นต้องได้รับการจัดฟันทั้งปากต่อไป

จัดฟันทำให้หน้าเปลี่ยน

ความเชื่อที่ว่าการจัดฟันส่งผลให้รูปร่างของใบหน้าเปลี่ยนหรือทำให้ใบหน้าดูยาวขึ้นนั้น เกิดขึ้นได้จริง แต่ไม่เกิดขึ้นในทุกกรณี ขึ้นอยู่ปัญหาของลักษณะความผิดปกติของแต่ละคน รวมถึง การถอนฟันหรือไม่ถอนฟันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า เช่น อายุ น้ำหนักตัวที่ลดลง เป็นต้น